panorama_fabriikki_kyltti.jpg

Enheten för språktjänst

Enheten för språktjänst vid Vasa universitet har specialiserat sig på mångsidig undervisning i språk och kommunikation.

Enheten fungerar inom filosofiska fakulteten och har som uppgift att ge undervisning i språk och kommunikation för studenter inom universitetets alla utbildningsprogram, att främja forskning inom området samt att tillsammans med intressegrupper ansvara för utvecklandet av innehållen och undervisningsmetoderna inom språktjänsten.

Uppgiften anknyter direkt till Vasa universitets strategi som betonar internationell och lokal växelverkan, flerspråkighet och internationalisering. I Vasa universitets strategi fokuseras studenternas internationella färdigheter och förstärkande av dessa.  Språktjänsten erbjuder således utbildning i flerspråkighet och internationalisering för alla studenter vid universitetet.

Målet är att studenten uppnår en äkta flerspråkighet och förutom båda de inhemska språken erbjuds en möjlighet att förkovra sig i flera främmande språk. I all undervisning inom Enheten för språktjänst ingår vid sidan av den språkliga kompetensen även kännedom om den kultur som berör språkområdet i fråga. Härtill utvecklas studentens färdigheter i fackspråklig kommunikation i olika språk.

Updaterad 2017-11-15 - Verkkotoimitus
Login